FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ताँजाकोट गाउँपालिका गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५

७५/७६ 07/09/2019 - 11:26 PDF icon गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५(1).pdf

ताँजाकोट गाउँपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४

७५/७६ 07/07/2019 - 15:17 PDF icon गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf

ताँजाकोट गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण नियमावलि २०७४

७५/७६ 07/07/2019 - 14:56 PDF icon गाउँ कार्यापालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf

ताँजाकोट कार्यपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सन्चालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४

७५/७६ 07/07/2019 - 14:42 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf

ताँजाकोट गाउँपालिका करारमा स्वयमसेवक शिक्षक भर्ना सम्बन्धि मापदण्ड २०७४

७५/७६ 07/07/2019 - 14:28 PDF icon करारमा स्वयम्सेवक शिक्षक भर्ना सम्बन्धी मापदण्ड, २०७४.pdf

ताँजाकोट गाउँपालिका एकिकृत सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५

७५/७६ 07/07/2019 - 14:21 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf

ताँजाकोट गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७४

७५/७६ 07/07/2019 - 14:08 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf

ताँजाकोट गाउँपालिका एफ एम रेडियो( व्यवस्थापन तथा सन्चालन) कार्यविधि २०७५

७५/७६ 07/07/2019 - 13:35 PDF icon एफ.एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५.pdf

ताँजाकोट गाउँपालिका आकस्मित कोष सन्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५

७५/७६ 07/07/2019 - 13:22 PDF icon आकस्मिक कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf

ताँजाकोट गाउँपालिका अपड्ग भएका व्यतिको परिचय पत्र विवरण कार्यविधि २०७५

७५/७६ 07/07/2019 - 13:06 PDF icon अपाङ्ग भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages