FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक वर्ष ७६।७७ पारित निति तथा कार्यकम बजेट

७६/७७ 07/09/2019 - 12:48 PDF icon rs2019 (47).pdf

ताँजाकोट गाउँपालिकाका शिक्षा नियमावली २०७४

७५/७६ 07/09/2019 - 12:09 PDF icon शिक्षा नियमावली, २०७४.pdf

ताँजाकोट गाउँपालिकाबाट पारित स्थानिय राजपत्र प्रशासन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४

७५/७६ 07/09/2019 - 12:02 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४(1).pdf

ताँजाकोट गाउँ कार्यपालिका स्थानिय तहको उपभोता सम्वन्धि समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्यविधि २०७४

७५/७६ 07/09/2019 - 11:51 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf

ताँजाकोट गाउँपालिका विपद व्यवस्थापन कोष सन्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५

७५/७६ 07/09/2019 - 11:44 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf

ताँजाकोट गाउँपालिकाको घ वर्गको निमार्ण व्यवसायी इजाजपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५

७५/७६ 07/09/2019 - 11:36 PDF icon 'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf

ताँजाकोट गाउँपालिका गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५

७५/७६ 07/09/2019 - 11:26 PDF icon गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५(1).pdf

ताँजाकोट गाउँपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४

७५/७६ 07/07/2019 - 15:17 PDF icon गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf

ताँजाकोट गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण नियमावलि २०७४

७५/७६ 07/07/2019 - 14:56 PDF icon गाउँ कार्यापालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf

ताँजाकोट कार्यपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सन्चालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४

७५/७६ 07/07/2019 - 14:42 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf

Pages